JavaScript atob()

Decodes a base64 encoded string

Function

atob ( encodedData )

Parameters

encodedData - The string to be decoded

Return

Returns the decoded string

Example

atob('dXNlIGphdmFzY3JpcHQgYXRvYiB0byBkZWNvZGUgYmFzZTY0IHN0cmluZ3M=')

Output

use javascript atob to decode base64 strings

See also: